vrijdag 16 februari 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
        Gemeente Den Helder
                                                            


             Verkiezingsprogramma
          Vrije Socialisten Den Helder
Lijsttrekker
Dirk Pastoor                                             Menselijke waardigheid
Kandidaten
Frits Piekhaar                                                 Gelijkwaardigheid
Bianca Jacobsen                                                                                     
Marit Jansen                                                          Solidariteit
Karin van Rossum
Monique Coers
Tinus Lustig
Harrie Janssen
Hekkensluiter
Jack Breddels
                              
secretariaat


Sinds 2012 bestaan de Vrije Socialisten, opgericht en ontstaan vanuit de SP. De Vrije Socialisten zijn sinds die tijd vertegenwoordigd in de Gemeenteraad en Commissies, maar ook hebben wij deel uitgemaakt van het College van B&W, met steun van de Fractie Vermooten.
Nadat, recentelijk, enkele leden zich hadden aangesloten bij andere partijen, hebben wij besloten door te gaan. Door te gaan met het oude Verkiezingsprogramma en door te gaan met bekende en met nieuwe gezichten. Een mix van oud en jong, met een brede vertegenwoordig uit alle lagen van de samenleving en met kunde, kennis en vaardigheden.
Het Verkiezingsprogramma pretendeert op hoofdpunten het beeld te schetsen waar wij voor staan en wat wij willen bereiken. Het is wellicht niet volledig, maar geeft richting, de richting waarin wij herkenbaar willen zijn. Het geeft de toekomst weer zonder de politieke realiteit uit het oog te verliezen, een realistische opstelling.
Als voorbeeld willen wij 'Zeestad' aandragen. Wij geven aan dit 'op termijn, als de ontwikkeling van het stadshart is afgerond, op te willen heffen'. Dit, onder andere, vanwege de langlopende afspraken die gemaakt zijn, de onmogelijkheid vanuit de verdeeldheid van de Gemeenteraad om te komen tot een voldragen visie. Wat sowieso dient te gebeuren is de afstand tussen Zeestad en de invloed van de Gemeenteraad te verkleinen. Dit geldt ook voor de overige, in de volksmond genoemde, 'verbonden partijen'. De afstand die deze partijen tot de Gemeenteraad hebben, maakt dat invloed en medezeggenschap niet zichtbaar zijn. Zowel de rol van de raad als van deze partijen dient herzien en aangepast te worden.
Als we spreken over gezondheid bedoelen wij daarmee dat alle inwoners in staat gesteld moeten worden om deel te nemen aan welke beoefening van welke sport dan ook. Naast het sociale aspect dient ook het fysieke aspect, alle vormen van overgewicht, niet onderschat te worden.
Naast de mens staat het milieu bij ons in een hoog vaandel. Iedere vorm van vervuiling dient bestreden te worden. Dat behelst zowel de huishoudelijke afvalstromen als de afvalstromen die gepaard gaan met vervoersverplaatsingen.
De dieren in meest brede zin van het woord zijn een indicator over hoe wij omgaan met de natuur. Huisdieren voegen veel toe aan het bestaan. Ook dat is een zaak die ons ter harte gaat. Achteruitgang van bijvoorbeeld het aantal huismussen en insectensoorten dienen als indicator van de achteruitgang. Daartoe dienen maatregelen genomen te worden.
Kortom een programma waar veel in zit, waarbij de verbinding centraal staat, waar enthousiaste mensen zich sterk voor maken, ieder op  zijn manier.
Kortom een inclusieve samenleving, waar (ziekenhuis)zorg dichtbij is, waar solidariteit, het mens zijn centraal staat , waar marktwerking verbannen wordt, waar inwoners bepalen. 


Verkiezingsprogramma van de Vrije Socialisten
Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Lokale socialistische politiek wordt door de Vrije Socialisten bedreven!


Eenieder moet in vrijheid mee kunnen beslissen over de inrichting van de lokale samenleving. Wij vinden dat er met eenieder respectvol om moet worden gegaan en dat iedereen recht heeft op bestaanszekerheid, zoals dit in artikel 20 van de Nederlandse grondwet benoemd wordt. Wij noemen dit menselijke waardigheid. Naast menselijke waardigheid staat ook gelijkwaardigheid hoog bij ons in het vaandel. Elkaar niet tolereren, maar accepteren, geen discriminatie maar gelijke kansen voor iedereen. De mogelijkheden van mensen zijn echter niet altijd gelijk. Door elkaar te steunen en voor elkaar te zorgen geven we alle mensen een kans op een gelukkig en menswaardig bestaan. Dit noemen wij solidariteit.
Deze drie aspecten vormen de grondslag van de Vrije Socialisten.
Bovenstaande zijn tevens onze speerpunten. 

1.       Werkgelegenheid
• De Gemeente dient zich in te zetten voor het creëren en behouden van voldoende werkgelegenheid, bijvoorbeeld in de techniek, groene energiewinning, medische zorg, dienstverlening en recreatieve sector.
• De gemeentelijke organisatie dient zich in te zetten middels integratie- en participatietrajecten om mensen aan werk te helpen.
• Den Helder moet de defensiehoofdstad van Nederland worden. Den Helder heeft alle voorzieningen op het gebied van opleiding en onderhoud immers al in huis.
• Ondernemers, en in het bijzonder de kleine ondernemers, verdienen de steun van de gemeente.
• Kleinschalig – en duurzaam ondernemen en innovatief ondernemerschap, dienen door de Gemeente extra te worden gestimuleerd.
• Duurzame ontwikkeling van landbouw dient versterkt te worden.

2.       Stadsvernieuwing en Wonen
• Het parkeerbeleid dient herzien te worden.
• Een autoluwe binnenstad dient aanmoedigd te worden, zie punt 7, ‘Verkeer en Vervoer’.
•Eenieder heeft recht op onderdak, in welke vorm dan ook.
• Uitbreiden van betaalbare sociale- en generatiebestendige woningbouw, bedoeld voor starters en ouderen. Het mag niet zo zijn dat starters pas na jaren ook maar kans hebben op een huurwoning. Puntensysteem moet zodanig worden aangepast dat Nieuwediepers eerder in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. 
• Herbestemmen van leegstaande gebouwen verdient de voorkeur boven nieuwbouw.
• Bij nieuwbouwprojecten dienen minimaal drie huismussenkasten per bouwproject geplaatst te worden.
• Maatregelen nemen tegen de leegloop van Den Helder door het verhogen van de kwaliteit van wonen, werken, welzijn, onderwijs en natuur.
• Bij de verdere ontwikkeling van het stadshart is het uitgangspunt een sluitende financiële begroting.
• De rol van Zeestad wordt herzien op het moment dat de ontwikkeling van het stadshart afgerond is, tevens moet de rol van de gemeenteraad worden herzien.  

3.       Openbare orde en veiligheid
• Het imago van de gemeente Den Helder dient op gebied van criminaliteit en vandalisme verbeterd te worden.
• Een daadkrachtiger proactief politiekorps en een harde aanpak op gebied van vernielingen, diefstal, overlast, zinloos- en huiselijk geweld en verstoring van de openbare orde realiseren. De  politie moet zichtbaarder worden in de wijk.
• Op het gebied van softdrugs stellen wij dat legale handel in softdrugs door gelegaliseerde plantages de voorkeur heeft boven de huidige gedoogsituatie, vooropgesteld dat de uitbaters zich niet schuldig maken aan crimineel handelen. Op deze manier zal er meer overzicht zijn voor alle partijen, wat controle en veiligheid ten goede komt.
• In samenwerking met de scholen dient er blijvend geïnvesteerd te worden in een preventieprogramma om uitval van welke aard dan ook te voorkomen. De focus moet hierbij liggen op het aanpakken van de oorzaak om tot een duurzame oplossing te komen.
• Crisisopvang en ambulante begeleiding voor verslaafden en mensen met psychische kwetsbaarheid uitbreiden door het ontwikkelen van de zogenaamde ‘containerwoningen’  (zorgwoningen). Er dient ten allen tijde hulp beschikbaar te zijn voor de mensen die dit nodig  hebben. Vroegsignalering is hierbij een sleutelwoord, met de bedoeling om de zorg zo effectief mogelijk in te richten.
• Er dienen voldoende voorzieningen aanwezig te zijn voor dak- en thuislozen.

4.       Zorg, welzijn en volksgezondheid
• Cliëntenraden moeten een permanent gevraagd én ongevraagd instemmings- en adviesrecht krijgen/ geven. Achteraf ageren is een probleem.
• Waar noodzakelijkheid gebleken is, dient overgegaan te worden tot automatiseren van afschrijvingen vaste lasten.
• Sociale uitsluiting dient te worden tegengegaan en inwoners dienen actief gemotiveerd en ondersteund te worden om mee te (kunnen) doen in de samenleving, op een manier die passend is bij de persoon in kwestie. De participatiewet, zoals deze nu bestaat, overvraagt bepaalde doelgroepen, terwijl er voor iedereen een passende en zingevende manier is om mee te doen in de samenleving.
• Er dient voor gezorgd te worden dat thuiszorg de menselijke maat behoudt en niet tot stopwatchzorg vervalt. De kwaliteit van de zorg zou belangrijker gevonden moeten worden dan de prijs.
• Eerlijke lonen zouden bewerkstelligd moeten worden voor medewerkers.
• Zorgpersoneel zou multi-inzetbaar moeten zijn, dus behalve lichamelijke zorg zou daar ook een praatje en een bakkie koffie bij moeten horen.
• De zorg thuis en in tehuizen moet goed en verantwoord zijn en blijven! Zorg zou aan moeten sluiten bij de behoeften van de patiënt.
• Mensen met een handicap hebben het recht om als volwaardige burgers mee te doen in de samenleving. Daar zal de toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimten optimaal op moeten worden aangepast.
• De schuldhulpverlening dient op orde gebracht te worden, zodat mensen niet steeds dieper in de problemen raken. Zo veel mogelijk dient de verantwoordelijkheid zélf behouden te worden. Korte lijnen tussen cliënt en schuldhulpverlening maken de hulp effectiever en duidelijke communicatie voorkomt dat mensen te lang en te vaak in de schuldhulpverlening terecht komen, een primaire taak voor de gemeente. Dit verlicht ook de financiële consequenties voor de gemeente.
• In samenwerking met ketenpartners als wooncorporaties, GGD en nutsvoorzieningen dienen sluitende afspraken gemaakt te worden om uithuiszettingen, afsluitingen en verergering van schuldenproblematiek te kunnen voorkomen.
• Mantelzorgers raken door de verdere bezuinigingen binnen het Sociaal Domein overbelast. Zij verdienen steun en, indien nodig, hulp op alle gebieden. Het ontwikkelen en faciliteren van meer bedden binnen de respijtzorg kan daaraan bijdragen.
• Het behoud van het volledige zorgpakket van een ziekenhuis en behoud van werkgelegenheid in de zorg verdienen blijvend de aandacht.
• Iedere euro die aan charitatieve instellingen wordt gegeven, is een blijk van een falend systeem. Instanties als de Voedselbank, hoe belangrijk zij ook zijn, zouden er eigenlijk niet  hoeven zijn.

5.       Onderwijs en Jeugd
• Goed leerlingenvervoer voor leerlingen in het speciaal onderwijs dient behouden te blijven.
• Schoolzwemmen dient heringevoerd te worden.
• Middels bijscholing en volwassenenonderwijs dient er voor te worden gezorgd dat ouderen mee kunnen blijven doen in de samenleving.
• Vroegtijdig schoolverlaten dient te worden teruggedrongen door actief preventiebeleid te ontwikkelen, waarbij het probleem bij de oorzaak wordt aangepakt en er een duurzame oplossing gevonden kan worden.
• Scholen dienen meer betrokken te worden bij de  jeugdzorg. Jeugdzorg dient in de meest brede zin van het woord betrokken te worden in de school, waarbij leerlingvolgsystemen een effectief middel kunnen zijn om uitval van welke aard of oorzaak dan ook te voorkomen. Wanneer scholen meer op de hoogte zijn van omstandigheden van een leerling, kunnen zij hier ook beter op inspelen, zonder leerkrachten te overbelasten.
• Scholen dienen pestgedrag vroegtijdig de kop in te drukken. In een leeromgeving zonder veiligheid kan niet geleerd worden.
• Ook op basisscholen dient meer tijd besteed worden aan maatschappelijke vorming en betrokkenheid, bijvoorbeeld door het bezoeken van verzorgingstehuizen, buurthuizen en hulpdiensten en waar nodig meehelpen, al is het maar door een praatje te maken (met bewoners).
• De gemeente moet zich blijvend inspannen om meerdere MBO- en HBO opleidingen naar Den Helder te krijgen.
• Verplichtingen om ‘brede’ scholen te vormen i.v.m. verplaatsingen uit de weg gaan. Er moet door de gemeente op ieder moment ingegrepen kunnen worden.
• Het mag nooit voorkomen dat een jongere door de nieuwe Jeugdwet tot het nieuwe kalenderjaar moet wachten voordat hij of zij hulp kan krijgen. De kwantiteit en kwaliteit dient te worden verhoogd.
• Langdurende misstanden dienen door het college van B&W sneller onder de aandacht te worden gesteld.

6.       Bestuur en Bedrijfsvoering
• Integriteit en transparantie moeten in de besluitvorming verankerd zijn.
• De plannen van de gemeente moeten uitvoerbaar zijn en de samenwerking met private partners moet helder zijn. Inwoners van de Gemeente Den Helder mogen hier niet de prijs voor moeten gaan betalen als het mis gaat.
• Een verregaande regionalisering van diensten dient gestopt te worden,  van geval tot geval moet bekeken worden wat het beste is voor Den Helder.
• Als er aanbestedingen overwogen worden verdienen lokale ondernemers, indien passend, de voorkeur.

7.       Verkeer en Vervoer
• Door het toenemend toerisme en de bouw van Julianadorp-oost vragen de nu al ontstane verkeersknelpunten in het centrum van Julianadorp om een duurzame oplossing. Daarvoor zal alleen een compleet Noorderhaaks, dus een volledige ringweg, de juiste oplossing zijn voor de verkeerstromen en de veiligheid van alle weggebruikers.
• Problematiek met betrekking tot het TESO-verkeer dient te worden opgelost door het stimuleren van openbaar vervoer en een transferium voor de Texelse boot.
• Voor de gemeente Den Helder is het van groot belang goed bereikbaar te zijn. De fractie van de Vrije Socialisten gaat zich inzetten voor een betere bereikbaarheid. Hieronder valt onder andere: Aansluitende 15 minutenverbinding naar Alkmaar, de Kustbus, het “1 euro ticket” voor de busverbinding tussen Julianadorp en Den Helder herinvoeren, een Buurtbus voor ouderen en gehandicapten die in een sociaal isolement (dreigen te) raken.
• Fietsers dienen te allen tijde voorrang gegeven te worden, te beginnen op rotondes.
• Mogelijkheden dienen te worden onderzocht om veteranen een lokale openbaar vervoerpas te verstrekken.

8.       Milieu en Natuur
• Verdere structurele aantasting van de rust en het vrije uitzicht op strand dient een halt toegeroepen te worden; geen verdere uitbreiding van het aantal strandhuisjes op het strand binnen de gemeente Den Helder.
• De Kanoroute dient nog aantrekkelijker gemaakt te worden door langs het fietspad op sommige delen (westkant) heggen en huismussenhofjes te plaatsen.
• De Vrije Socialisten zijn voorstanders van een bosachtig park tussen de verlengde Zuiderhaaks en ’t Laar aan de kant van de Langevliet. Dit ter compensatie van de verstedelijking van de groene Koegraspolder. Binnenstedelijk bouwen verdient de voorkeur.
• Den Helder als groene assemblage; Dit dient te worden bewerkstelligd met een service- en onderhoudshaven voor de windmolenparken op zee.
• De kapvergunning voor openbare ruimte dient behouden te blijven en de herplant-plicht gehandhaafd.
• De gemeente dient bij de uitvoering van werkzaamheden rekening te houden met beschermde dieren en planten, vooral tijdens de broedtijd.
• Duurzaamheid en het beperken van de ecologische voetprint moet door de gemeentelijke organisaties meer worden aangemoedigd.
• Grote evenementen op natuurgebied dienen te worden georganiseerd, om interesse te wekken en vast te houden bij de burger.

9.       Toerisme en Recreatie
• Toerisme dient te worden bevorderd, maar niet ten koste van de rust en ruimte.
• Stad aan het Wad dient te worden promoot met zeilvaarten, het eigen ondernemerschap dient te worden gestimuleerd.
• Het ontwikkelen van een boulevard van het centrum Julianadorp naar de kust dient te worden herzien. De effecten daarvan voor het centrum van Den Helder, voor het milieu en de veiligheid dienen hierbij nader onderzocht te worden.
• In het jaarlijks programma dienen mogelijkheden voor recreatie op elkaar te worden afgestemd.
• De gemeente dient, waar nodig, financieel bij te dragen aan de kosten van muziekfestivals en andere uitingen van kunst en cultuur, met uitsluiting van die in natuurgebieden.
• Van het atelier in de duinen (pompgemaal) dient meer gebruik te worden gemaakt  en niet te worden verkocht.
• Opbrengst toeristenbelasting dient te worden uitgegeven aan toerisme en recreatie en bij te veel aan opbrengsten aan cultuur en sport.
• Bereikbaarheid van het strand dient vergroot met de kustbus .

10.   Haven, Vliegveld en Economie
• Test- en onderzoekslocaties voor duurzame energie dienen te worden geïnitieerd en gefacilitereerd.
• Opknappen van bestaande bedrijventerreinen verdient de voorkeur boven het realiseren van nieuwe terreinen, zoals bijvoorbeeld de Kooyhaven.
• Den Helder is door zijn ligging van oorsprong een belangrijke havenstad. Bescherming van onze functie als service- en onderhoudshaven is daarom van groot belang voor de werkgelegenheid.
• Het onderhoud van alle onderdelen van Marineschepen en NH90 dient zo veel mogelijk in Den Helder plaats te vinden.
• Duurzame ontwikkeling van landbouw dient versterkt te worden.De Vrije Socialisten,

Lijsttrekker:                            Dirk Pastoor
Kandidaat raadsleden:            Frits Piekhaar
Bianca Jacobsen
Marit Jansen
Karin van Rossum
Monique Coers
Tinus Lustig               
Harrie Janssen
Hekkensluiter:                        Jack Breddels